INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Qui és el responsable del tractament de les dades?

IRENE FAIG BANCELLS i RUBÉN PARAMIO LUQUE, titulars del centre 4 Mans.

DNI 46562598H

Adreça Plaça Catalunya, 15, 17004, Girona, Espanya

Telèfon 620 86 50 39

Email info@4mans.cat

 

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Tractem la informació dels clients amb la finalitat d’oferir-li els Serveis de fisioteràpia i osteopatia que ens sol·liciten, la qual cosa comporta també tractar-les amb finalitats de:

  1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, a nivell particular per informar dels nostres productes i serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.
  2. Gestionar, les dades proporcionades pel pacient en el moment de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del seu interès.
  3. Gestionar les dades particulars de l’USUARI per la seva participació en els diferents esdeveniments o activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per informar sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar en relació amb projectes o serveis que puguin ser del seu interès.

 

Quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i seran conservats durant el termini exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del servei.

Les dades per a la participació en esdeveniments i activitats es conservaran durant el temps que durin els mateixos, per gestionar el seu desenvolupament i, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.

Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservats fins que el receptor no ens indica que vol deixar de rebre aquesta informació.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Les dades objecte de tractament són les necessàries per l¡execució contractual de la prestació de serveis realitzats. En el cas de no disposar de les dades no seria possible oferir els nostres serveis. Tractem les dades en el context de la relació contractual(prestació de serveis) amb els nostres clients. Si el client accepta rebre informació sobre els serveis del centre, les seves dades es tractaran en base al seu consentiment, que podrà revocar en qualsevol moment. En aquest cas les seves dades de contacte s’eliminarien de la llista de receptors d’informació.

 

  • L’oferta prospectiva de productes i serveis a pacients té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres pacients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

  • La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no pacients és el consentiment que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

 

A qui es comuniquen les dades?

Les dades es comunicaran a:

  • Als professionals mèdics especialistes col·laboradors del centre.
  • A mútues, per l’atenció dels serveis demandats.
  • A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
  • A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.
  • En la mesura que sigui necessari per a l’execució de l’encàrrec, a altres persones amb les que existeix relació jurídica, relació que motiva l’encàrrec que ens heu fet.

 

Quins són els drets en matèria de protecció de dades?

Els nostres clients tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres casos quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies els pacients poden oposar-se al tractament, demanar la portabilitat de les dades o sol·licitar la limitació del tractament. El dret a la portabilitat és el dret a obtenir les dades en un format d’ús comú i a obligar a transmetre’ls a un altre responsable. En el cas que el client sol·liciti la limitació del tractament únicament els podrem tractar amb el seu consentiment, o per formular, exercir o defensar-nos de reclamacions, o per tal de protegir els drets d’una altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic.

 

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’adreça Plaça Catalunya nº 15, 3r. A, C.P.17004 Girona. Amb molt de gust atenem els suggeriments dels clients i responem les sol·licituds d’informació o d’aclariments. Si es considera que els drets no s’han atès adequadament, es pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es).