Els “crecs” (o ajustaments) osteopàtics

 

Algun dia us n’havia de parlar, dels famosos “crecs”. I m’hi fa arribar una pregunta que em fan tot sovint els meus pacients: si és bo o no petar-se els dits. Tots haurem sentit a dir que si ho fem acabarem patint d’artritis o de coses semblants quan arribem a grans però la veritat és que si es fa correctament no passa res. Comptant que l’artritis és una malaltia autoimmune i que la resta d’afectacions amb què ens volen espantar són de l’estil, podem estar tranquils en aquest aspecte. Dit això, també cal avisar que fent-ho ens podem fer mal amb facilitat, ja que ens podem trencar un lligament o fer malbé el cartílag. Per tant, el que hem de pensar és per què ho fem. La veritat és que no serveix per gaire res. Posar en risc l’articulació per no guanyar res a canvi sembla absurd. Però llavors els osteòpates per què ho fem? Això ja és un altre tema.

Què és el que fem? Què perseguim?

Quan fem un ajustament vertebral no estem posant res a lloc. El que busquem és alliberar la tensió de la zona. Per entendre-ho bé recordeu com s’aguanta la columna (ho teniu explicat al post sobre el core). Les vèrtebres estan col·locades les unes sobre les altres però no són estables. Qui aguanta tot el sistema és la musculatura, que és el que anem a buscar quan executem aquestes tècniques. Cada segment vertebral controla una zona en concret i aquesta no només afecta a la musculatura sinó també al control neurològic d’òrgans i vísceres i a la part vascular. Quan fem una manipulació vertebral volem retornar al nivell basal d’excitació les neurones de la medul·la que controlen un grup concret de músculs o òrgans. Amb el “crec” enviem una informació que busca aquest objectiu.

I el “crec”, què és? Per què fa aquest so?

El “crec” vindria a ser el mateix que passa quan fem esclatar un globus, és a dir, estem provocant un canvi de pressió brusc. Totes les articulacions amb càpsula articular poden fer aquest “crec”. Com que en aquestes càpsules tenim uns sensors de posició i de pressió aconseguim que aquest canvi de pressió afecti l’estat d’activació de les neurones que controlen aquests músculs.

Hi ha cap perill quan ho fem?

Si no tenim en compte unes mesures de seguretat podem arribar a fer molt de mal i fins i tot a posar en risc al pacient. Factors de risc són, per exemple, l’edat. No anirem a manipular un nen que encara no té els ossos del tot calcificats i ben sòlids. Tampoc ho farem amb una dona que està patint un procés de descalcificació, com ara el que es té durant la menopausa i els anys posteriors. I, evidentment, els ossos no aguanten el mateix als cinc, vint-i-cinc, cinquanta o als vuitanta anys.

  En segon lloc, cal tenir en compte les malalties. Si patim d’hipertensió no volem augmentar-la i pressionar el pit per fer un ajustament l’augmenta i molt. L’arteriosclerosi també és d’allò més perillosa en aquests casos, sobretot a les cervicals. Els aneurismes i tots els problemes cardíacs són extremadament perillosos. Per tant, hem de fer una bona anamnesi i consignar la història clínica dels pacients el més acuradament possible. Tot i això no podem estar del tot segurs que no hi hagi cap perill. Una pregunta recurrent és si podem manipular en cas d’hèrnia discal. De fet sí que es pot, però jo ho desaconsello. Cal córrer cap risc innecessari? Al meu parer no. Es tracta de posar en una balança els riscos i els beneficis i actuar en conseqüència. Fa un temps vaig tenir el cas d’una persona que va arribar a la consulta fet un quatre. No es podia posar dret. Era un mecànic que havia patit una forta punxada a les lumbars. Un altre terapeuta va intentar fer una manipulació amb la intenció d’alliberar aquella contractura i el pacient va anar a pitjor sense cap raó aparent. Quan em va veure em va prohibir manipular-lo, cosa que mai no faig sense consentiment previ, i vam fer servir altres tècniques no tan agressives. Després de tres visites va anar millorant i va arribar amb els resultats de la ressonància magnètica. Va resultar que tenia el que es coneix com a hemivèrtebra sacralitzada, una afectació molt poc freqüent. Es tracta d’una vèrtebra lumbar, la darrera, que s’ha ajuntat al sacre. Això passa a nivell embrionari quan es forma la columna. Si haguéssim continuat amb la manipulació aquesta persona avui aniria en cadira de rodes.

  Per tant, hem d’estar molt segurs que no farem mal. És per això que molts osteòpates demanem tot de proves radiològiques quan no ho tenim gaire clar. Particularment prefereixo optar per alternatives menys agressives en què els teixits no puguin patir cap lesió. Amb tot, l’execució de la tècnica és el més important. Com més precisos siguem menys força necessitarem, menys impacte rep el cos del pacient i, per tant, menys risc.

  Per tranquil·litzar tothom val a dir que és molt poc freqüent fer mal quan es prenen les mesures de seguretat que toquen. És més comú que l’osteòpata es trenqui  una costella fent la maniobra (per cert, una lesió més habitual del que la gent s’imagina). Així doncs, si mai visiteu un osteòpata i no voleu que us faci una tècnica d’ajustament vertebral és molt fàcil, digueu-li.

 

Versión en castellano

Los “crujidos” (o ajustes) osteopáticos

Ha llegado el día de hablar de los famosos “crujidos” de la osteopatía. He decidido hacerlo a propósito de una pregunta habitual de mis pacientes: si es bueno o no crujirse los dedos. Todos hemos oído decir que si lo hacemos acabaremos por sufrir de artritis o de algo parecido con la edad pero la verdad es que si se hace correctamente no pasa nada. Si tenemos presente que la artritis es una enfermedad autoinmune y que las demás afectaciones con que suelen asustarnos son similares, podemos estar muy tranquilos al respecto. Dicho esto, es preciso advertir que al hacerlo nos podemos lastimar con facilidad, ya que podemos lesionarnos un ligamento o dañar un cartílago. Por ello, debemos pensar con qué fin lo hacemos, aunque la verdad es no sirve de mucho. Poner en riesgo la articulación sin un beneficio a cambio parece absurdo. Pero si es así ¿por qué lo hacemos los osteópatas? Eso ya es otra cuestión.

 ¿Qué hacemos? ¿Qué objetivo perseguimos?

Cuando realizamos un ajuste vertebral no estamos recolocando nada. Lo que buscamos es liberar la tensión de la zona. Para entenderlo bien es preciso recordar cómo se sostiene la columna (lo expliqué en el post sobre el core). Las vértebras están colocadas las unas encima de las otras pero no son estables. La que sostiene todo el sistema es la musculatura, que es la que vamos a buscar cuando ejecutamos estas técnicas. Cada segmento vertebral controla una zona en concreto y ésta no solo afecta a la musculatura, sino también al control neurológico de órganos y vísceras y a la parte vascular. Cuando llevamos a cabo una manipulación vertebral queremos devolver al nivel basal de excitación a las neuronas de la médula que controlan un grupo concreto de músculos y órganos. Con el crujido enviamos una información que persigue este objetivo.

 Y el crujido, ¿qué es? ¿Por qué suena así?

El crujido vendría a ser el equivalente de lo que ocurre cuando hacemos explotar un globo. Es decir, estamos provocando un cambio brusco de presión. Todas las articulaciones con cápsula articular pueden hacer este crujido. Dado que en estas cápsulas tenemos unos sensores de posición y de presión conseguimos que este cambio de presión afecte al estado de activación de las neuronas que controlan a estos músculos.

 ¿Existe algún peligro?

Si no activamos unas medidas de seguridad se puede dañar e incluso poner en riesgo al paciente. Factores de riesgo son, por ejemplo, la edad. No manipularemos a un niño cuyos huesos no están calcificados por completo ni son sólidos. Tampoco a una mujer que sufre un proceso de descalcificación como el producido por la menopausia y durante los años posteriores. Y, evidentemente, los huesos no soportan lo mismo a los cinco, veinticinco, cincuenta o a los ochenta años.

  En segundo lugar, deben de tenerse presente el historial del paciente. Si sufre de hipertensión no querremos aumentarla, y presionar el pecho para realizar un ajuste la aumenta considerablemente. Sufrir de arterioesclerosis es también muy peligroso en estos casos, sobretodo en las cervicales. Los aneurismas y demás problemas cardíacos son extremadamente peligrosos. Por todo ello, debe de hacerse una buena anamnesis y consignar la historia clínica de los pacientes lo más cuidadosamente posible. E incluso en estos casos no podemos estar completamente seguros de que no exista ningún peligro. Una pregunta recurrente es si se puede manipular en caso de hernia discal. Se puede, pero yo lo desaconsejo, ya que no hace falta correr un riesgo innecesario. Se trata de poner en una balanza los riesgos y los beneficios y actuar en consecuencia. Hace tiempo traté el caso de una persona que vino a mi consulta en un estado deplorable. No podía ponerse de pie. Era un mecánico que había sufrido una fuerte punzada en las lumbares. Otro terapeuta intentó hacer una manipulación con la intención de liberar aquella contractura y el paciente empeoró sin razón aparente. Cuando me vio me prohibió manipularle, cosa que nunca hago sin consentimiento previo, y utilizamos técnicas menos agresivas. Después de tres visitas fue mejorando y llegó con los resultados de la resonancia magnética. Resultó que tenía lo que se conoce como hemivértebra sacralizada, una afectación muy poco frecuente. Ocurre cuando la última vértebra lumbar quede unida al sacro durante el proceso embrionario de formación de la columna. De haber seguido con la manipulación, el paciente se movería actualmente en silla de ruedas.

  Así pues, tenemos que estar muy seguros de que no dañaremos al paciente. Es por esta razón por la que muchos osteópatas solicitamos todo tipo de pruebas radiológicas cuando no lo tenemos claro. Particularmente, prefiero optar por técnicas menos agresivas en las que los tejidos no puedan sufrir lesión alguna. Con todo, la ejecución técnica es lo más importante. Cuanto más precisos seamos menos fuerza necesitaremos, menos impacto recibirá el cuerpo del paciente y, por lo tanto, menores riesgos correremos.

  Para tranquilizar a todo el mundo es preciso decir que es muy raro causar un daño si se adoptan las medidas de seguridad pertinentes. Es más común que sea el osteópata el que se lastime una costilla al realizar la maniobra (por cierto, una lesión más frecuente de lo que la gente imagina). De modo que si alguna vez visitáis a un osteópata y no queréis que os haga una técnica de reajuste vertebral es muy fácil: decídselo.