La boca i el rendiment esportiu

 

Fa molt de temps que dentistes i odontòlegs saben la importància que té una bona oclusió en relació a la postura del cos. Els fisioterapeutes ens alerten també de l’equilibri del que abreujadament s’anomena ATM (articulació temporomandibular) per tenir una bona salut muscular de la mastegada i de les cervicals. I, al seu torn, els fisiòlegs han destacat la rellevància d’aquesta zona i ens adverteixen d’altres conseqüències que pot tenir sobre el normal funcionament del cos en la pràctica esportiva.

  La boca és amb el què ens relacionem amb el món en la més tendra infantesa. Abans que cap mà, braç o cama es pugui arribar a activar i a tenir cert control dels seus moviments, la boca ja està activa. El fet que l’ATM sigui la primera articulació sobre la què tenim control farà que sigui determinant en la manera com anirem aprenent a moure’ns. En néixer, la mandíbula es troba endarrerida (penseu en la forma que té la boca d’un nadó). En l’alletament, l’articulació de la mandíbula es mou endavant i endarrere de forma simètrica en ambdós costats. D’aquesta manera, l’acció de menjar fa que els músculs de la base de la llengua i els seus estabilitzadors guanyin to i alhora influeix en la base del crani. Anirem controlant el moviment del cap a mesura que passin les setmanes. Als quatre o cinc mesos s’introdueix l’alimentació amb cullera i la fruita i aprenem a mastegar. Potser no ho heu pensat mai però sempre masteguem del mateix costat, de la mateixa manera que som dretans o esquerrans. Tenim doncs un costat dominant: un costat de la mandíbula anirà endarrere i l’altre endavant (el dominant serà posterior). Aquesta diferència provoca un moviment de torsió al llarg de tot el cos, des de la rotació de l’occipital a la torsió de la pelvis i la seva afectació a les extremitats inferiors. Això és perfectament normal perquè ja sabem que no som simètrics. A partir dels vuit mesos ja tenim organitzat tot aquest sistema, que serà la base a partir de la qual es construirà el de les cadenes musculars, que ens manté drets i en equilibri. El tipus d’oclusió bucal, el costat dominant de la masticació, la genètica i els hàbits quotidians seran els factors que condicionaran els nostres moviments la resta de la vida.

  Els científics fa anys que investiguen la influència que pot tenir la boca en la postura. Solovykh et al. (2011) van concloure que aquesta relació és com a mínim d’un 2 per 100. De fet, només van valorar l’equilibri en estàtic. El repte rau en veure aquesta influència real quan fem un esforç i estem cansats. És evident que quan fa molta estona que ens trobem al límit de les nostres forces la coordinació es veu alterada. Aquest és el moment on es perceben les diferències entre qui està entrenat i qui no. El fet que els entrenaments tinguin un munt d’exercicis repetitius no és arbitrari perquè, igual que un ordinador, ens hem de programar les funcions automàtiques. I els moviments en competició, així com conduir un cotxe o qualsevol acció que fem de forma intuïtiva, cal programar-los prèviament. Tots recordem les classes d’arts marcials en què els seus practicants repeteixen una vegada i una altra el mateixos moviments. Quan estem cansats i ja ens costa pensar, aquests automatismes prenen una gran rellevància. La part conscient es veu deprimida i les regnes les agafen el cerebel i uns nuclis que tenim a la base del cervell. Aquests poden prendre decisions de forma autònoma però necessiten informació del cos per poder-lo moure. És el que anomenem propiocepció. Hi ha zones del cos que són molt mes importants que altres a l’hora d’informar-nos i l’ATM n’és una. Per aquesta raó, és vital que funcionin bé perquè altrament l’equilibri i la posició es veuran afectats.

  Heu vist les ganyotes que fan els esportistes quan competeixen i estan al límit? Fins i tot torcen el cap i se’n van de costat. Això passa perquè es veu alterat el control de l’equilibri. Una mala oclusió o una desviació de la mandíbula, que són molt i molt freqüents, provoquen efectes semblants sobre la nostra postura, però si no ens trobem al límit tenim temps de compensar-los. Ara bé, això és del tot ineficient. Hauríem de corregir el problema i tornar el cos a la normalitat i al rendiment òptim.

  Què cal fer? Com sempre cal un bon diagnòstic i en aquest cas és probable que ens calgui visitar a més d’un professional. La reeducació de l’ATM fa temps que s’estudia a les escoles de fisioteràpia i els osteòpates fa molts anys que tractem els problemes derivats de la mala oclusió: el bruxisme (carrisquejar les dents a la nit), maldecaps, alteracions de l’equilibri o fins i tot problemes de coordinació i de la vista, entre d’altres. Potser caldrà també l’actuació d’odontòlegs i la col·locació temporal de correctors.

  Hem de tenir cura de la pròpia la salut perquè som els responsables del què ens succeeix. I hem de poder prendre decisions encertades, cosa que passa per tenir informació. Tenir cura de la boca és, per a la majoria de nosaltres, un hàbit del qual no podem prescindir però hi ha encara qui no hi dóna prou importància. Cal saber una cosa més. Com ha estudiat Julià (2014), quan fem esport el pH de la saliva canvia. Segur que haureu vist ciclistes arribant a meta sense forces i la boca plena d’unes baves blanquinoses. No són sals, com alguns s’imaginen. Amb l’esforç es produeix una deshidratació de tot el cos que amb les hores augmenta. La saliva que està preparada a les glàndules de la boca per ser utilitzada es recicla i recuperem part dels líquids al mateix temps que també reabsorbim les sals que contenen. Així aquesta saliva blanquinosa és molt rica en proteïnes i per això és enganxifosa. Tot plegat fa que l’acidesa de la saliva baixi i sigui un camp abonat a la desmineralització de les dents. Si hi afegim la pressió que fem entre les dents per causa de l’esforç, sumat al fet de no tenir una bona higiene, els problemes estan garantits. I aquests problemes donen molts més maldecaps que una simple càries i afecten al rendiment físic.

  Així doncs, renteu-vos bé les dents sempre, hidrateu-vos bé després de fer esport i comenteu-li al vostre fisioterapeuta o osteòpata si us en sentiu d’aquesta zona.

Referències:

Julià Sánchez, Sonia, Interacciones entre la salud bucodental y el rendimiento deportivo anaeróbico, Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2014.

Solovykh, E.A. et al., “Information value of functional status of the stomatognathic system for postural balance regulation”, Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 153/3 (2012), 401-405.

Versión en castellano

La boca y el rendimiento deportivo

 Desde hace mucho tiempo, dentistas y odontólogos saben de la importancia de una buena oclusión en relación con la postura corporal. Los fisioterapeutas alertan también del equilibrio de lo abreviadamente conocemos como ATM (articulación temporomandibular) para tener una buena salud muscular de la masticación y de las cervicales. Y, a su vez, los fisiólogos han notado la relevancia de esta zona y nos advierten de las consecuencias que puede tener en el funcionamiento normal del cuerpo durante la práctica deportiva.

  Nos relacionamos con el mundo por medio de la boca desde la mas tierna infancia. Antes que las manos, los brazos o las piernas puedan llegar a activarse y a tener cierto control de sus movimientos, la boca ya se encuentra activa. El hecho de que la ATM sea la primera articulación sobre la que tenemos control determinará la forma como aprenderemos a movernos. Al nacer, la mandíbula se encuentra retrasada (pensad en la forma que tiene la boca de un bebé). En la lactancia, la articulación de la mandíbula se moverá hacia delante y hacia atrás de forma simétrica en ambos lados. La acción de alimentarse provocará que los músculos de la base de la lengua y sus estabilizadores se tonifiquen, e influirá igualmente en la base del cráneo. A medida que transcurran las semanas iremos controlando el movimiento de la cabeza. A los cuatro o cinco meses de edad se introduce la alimentación con cuchara y la fruta y aprendemos a masticar. Quizá no lo hayáis pensado nunca pero siempre masticamos por el mismo lado, del mismo modo que somos diestros o zurdos. Tenemos pues un lado dominante: un lado de la mandíbula irá hacia atrás y el otro hacia delante (el dominante será el posterior). Esta diferencia provoca un movimiento de torsión a lo largo de todo el cuerpo, desde la rotación del occipital a la torsión de la pelvis y su afectación en las extremidades inferiores. Se trata de algo perfectamente normal porque ya sabemos que no somos simétricos. A partir de los ocho meses ya tenemos organizado todo este sistema, que será la base a partir de la cual se construirá el de las cadenas musculares, que nos mantiene de pie y en equilibrio. El tipo de oclusión bucal, el lado dominante de la masticación, la genética y los hábitos cotidianos serán los factores que condicionarán nuestros movimientos a lo largo de nuestra vida.

  Hace años que los científicos investigan la influencia que puede tener la boca en la postura. Solovykh et al. (2011) concluyeron que esta relación es como mínimo de un 2 por 100. En realidad, solo valoraron el equilibrio en estático. El desafío está en ver esta influencia real cuando hacemos un esfuerzo y estamos cansados. Es evidente que cuando hace mucho que estamos al límite de nuestras fuerzas la coordinación se ve alterada. Este es el momento en el que se perciben las diferencias entre quién está entrenado y quién no. El hecho de que los entrenamientos consistan en muchos ejercicios repetitivos no es arbitrario porque, igual que un ordenador, tenemos que programar nuestras funciones automáticas. Y los movimientos en competición, como los de conducir un coche o cualquier acción que realizamos de forma intuitiva, tienen que estar programados con antelación. Todos recordamos las clases de artes marciales en las que los discípulos repiten una y otra vez los mismos movimientos. Cuando estamos cansados y ya nos cuesta pensar, estos automatismos adquieren gran relevancia. La parte consciente se ve deprimida y el cerebelo y unos núcleos que tenemos en la base del cerebro son los que toman las riendas. Estos pueden tomar decisiones de forma autónoma pero necesitan información del cuerpo para poder moverlo. Es lo que conocemos como propiocepción. Hay zonas del cuerpo que son mucho más importantes que otras a la hora de procurarnos esa información y la ATM es una de ellas. Por ello, es vital que funcionen correctamente porque de no ser así se verán afectados el equilibrio y la posición.

  ¿Habéis visto las muecas que hacen los deportistas cuando compiten y están al límite? Los hay que incluso tuercen la cabeza y se inclinan hacia un lado. Esto ocurre porque se ve afectado el control del equilibrio. Una mala oclusión o una desviación de la mandíbula, que son muy frecuentes, provocan efectos parecidos sobre nuestra postura, aunque si no estamos al límite tenemos tiempo de compensarlos. Ahora bien, esto es totalmente ineficiente. Tendríamos que corregir el problema y devolver el cuerpo a la normalidad y al rendimiento óptimo.

  ¿Qué debemos hacer? Como siempre, es preciso un buen diagnóstico y en este caso es probable que debamos visitar a más de un profesional. La reeducación de la ATM se estudia desde hace mucho en las escuelas de fisioterapia y hace muchos años que los osteópatas tratamos los problemas derivados de la mala oclusión: bruxismo, dolores de cabeza, alteraciones del equilibrio o incluso problemas de coordinación y de la visión, entre otros. Es posible que se necesite de la actuación de odontólogos y la colocación temporal de correctores.

  Tenemos que cuidar de nuestra salud porque somos los responsables de lo que nos ocurre. Y tenemos que ser capaces de tomar decisiones acertadas, lo que pasa por tener información. Cuidar de nuestra boca es, para la mayoría de nosotros, un hábito imprescindible pero todavía hay quien no le da suficiente importancia. Es preciso saber una cosa más. Como ha estudiado Julià (2014), cuando practicamos deporte, el pH de la saliva cambia. Seguro que habréis visto ciclistas llegando a meta exhaustos y con unas babas blanquecinas en la comisura de los labios. No se trata de sales, como algunos imaginan. Con el esfuerzo se produce una deshidratación de todo el cuerpo que con las horas va a más. La saliva que está preparada en las glándulas de la boca para ser utilizada se recicla y recuperamos parte de los líquidos al mismo tiempo que reabsorbimos también las sales que contienen. Así, esta saliva blanquecina es muy rica en proteínas y por eso es tan pegajosa. Todo esto provoca que la acidez de la saliva disminuya y sea terreno abonado a la desmineralización de los dientes. Si sumamos la presión que ejercemos en los dientes por causa del esfuerzo, los problemas están garantizados si, además, no tenemos una buena higiene. Y estos problemas dan muchos más quebraderos de cabeza que una simple caries, como ya os he explicado, y afectan al rendimiento deportivo.

 En conclusión, debemos cepillarnos los dientes siempre, hidratarnos bien después de hacer deporte y, caso de notar que algo no funciona bien en esta zona, consultad al fisioterapeuta o al osteópata.

 

Referencias:

Julià Sánchez, Sonia, Interacciones entre la salud bucodental y el rendimiento deportivo anaeróbico, Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2014.

Solovykh, E.A. et al., “Information value of functional status of the stomatognathic system for postural balance regulation”, Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 153/3 (2012), 401-405.