L’osteopatia en l’embaràs

 

Un embaràs és un procés natural però complicat que comporta tot un seguit de canvis físics i, també, d’hàbits a la vida d’una dona. Entre aquests darrers es compten diverses prescripcions obvies, com ara no beure alcohol, no fumar i, llevat de casos especials, no prendre medicació. I això inclou tots els antiinflamatoris. Algunes de vosaltres haureu passat per un embaràs i haureu patit en carn pròpia dolors d’esquena, de malucs o fins i tot ciàtica i no heu pogut fer ús d’aquesta medicació. En aquests casos la medicina no té mes consell que el repòs. El que faré avui és intentar explicar què succeeix en aquests casos i com pot ajudar l’osteopatia a alleugerir aquestes molèsties.

  El primer que hem de saber és que a partir del segon mes de l’embaràs la placenta substitueix els ovaris en la secreció d’una hormona anomenada progesterona, que és un estrogen que actua com un relaxant muscular i evita les contraccions, per això s’administra en casos en què hi ha risc de part prematur. Normalment la progesterona la segreguen els ovaris i és predominant en la segona part del cicle hormonal femení. Aquesta hormona actua també sobre el temperament. Igual que durant la darrera setmana del cicle, al llarg de l’embaràs s’acostuma a tenir molta sensibilitat i l’alternança entre episodis de plors i de mal humor, depenent dels casos, pot ser molt freqüent.

  A mesura que creix el fetus i la quantitat de líquid amniòtic, el pes farà que la postura hagi de canviar. Això provocarà, entre d’altres, l’augment de la curvatura lumbar. Els budells i la bufeta hauran de pujar. El fetge i l’estómac es veuran comprimits contra el diafragma i les costelles, i aquestes, al seu torn, s’obriran per deixar espai a la criatura (raó principal de la pèrdua de cintura després del part). Hem de recordar que malgrat que els dibuixos que tots hem vist sobre els òrgans que tenim al ventre són molt ordenats, no existeix cap espai real. El contingut de la panxa és bàsicament líquid i no és compressible. Per tant, si exercim una pressió en algun punt aquesta força es transmet a tot el seu conjunt. Cap al final del l’embaràs fins i tot la respiració es veu alterada per la falta d’espai i la poca elasticitat que queda a la paret abdominal.

  Amb tots aquests canvis no és d’estranyar que es produeixin desajustos que puguin provocar molèsties o dolor. En créixer la seva curvatura, les lumbars patiran. La mobilitat dels malucs es veu directament afectada per la posició de les lumbars i perquè part de la musculatura que els mou prové de dins de la pelvis. Les dorsals hauran de suportar tot aquest pes i les cervicals es veuran obligades a adaptar-se. El retorn venós patirà també per aquest augment de pressió intraabdominal i la circulació a les cames empitjorarà i el més lleu que es pot tenir és patir retenció de líquids. Tot canvia per fer espai al bebè i la mare en pateix les conseqüències.

  Què pot fer l’osteopatia per ajudar al procés? La nostra feina consisteix en permetre el moviment, i això és el que fem també durant l’embaràs. La diferència és que hem de tractar mare i fill alhora.

  Al llarg de l’embaràs la placenta determinarà en bona mesura el funcionament del cos de la mare. El que volem és que els dos s’entenguin de la millor manera possible. La matriu, que conté la placenta, va creixent i ocupant espai, que cada vegada es redueix més. S’ha de mirar doncs de preservar la mobilitat entre els diferents òrgans i vísceres. Per descomptat, s’ha de tenir present el canvi que es produeix en les curvatures de l’esquena i cal dir que és un dels punts on de forma reiterada trobem molts problemes. En arquejar-se, les lumbars van cap endavant però topen amb una matriu que no para de créixer. La conseqüència és que tot el que hi ha entre ells o ha de pujar o es veu molt comprimit. Un dels òrgans que no pot pujar és el pàncrees, que pot veure afectada la seva funció, cosa que pot derivar en una diabetis de gestació. Al mateix temps, hem de comptar amb la presència dels vasos sanguinis importants (l’artèria aorta abdominal, les venes ilíaques i la cava inferior), que supleixen de sang el tren inferior del cos. I això té la seva correspondència a la columna, que és per on passa tota la informació neurològica ascendent i descendent. Els canvis que es produeixen acaben provocant una alteració del to muscular de l’esquena.

  La feina de l’osteòpata consisteix a fer que la matriu segueixi lliure durant tot l’embaràs per tal que influeixi menys en la resta d’òrgans de la mare. Si la placenta guanya en equilibri, també millorarà el de l’esquena, que està lluitant per no fer fallida amb tot un pes nou que desplaça el centre de gravetat del cos. A mesura que avança la gestació hem d’anar concentrant-nos en aquelles zones que es veuen estressades pel creixement de la matriu. En primer lloc, les lumbars; després les costelles inferiors; i més endavant la part superior del tronc i les cervicals, que han d’estar lliures per poder empènyer en el moment del part.

   Les molèsties i el dolor poden aparèixer en la zona lumbar per causa dels canvis en la seva curvatura o per un mal posicionament de la matriu, que pot estar endarrerida i fer recaure el pes on no toca. L’empitjorament de la circulació provoca la sensació de cames cansades i la inflamació de les articulacions. Garantint el normal funcionament de la zona evitem l’estrès dels teixits que poden ser causa de l’aparició de contraccions no desitjades. Així mateix, el fet de mantenir la mobilitat de totes les estructures afectades fa que la irrigació i posterior drenatge siguin fluids i d’aquesta manera optimitzem la seva funció. Si han d’arribar les hormones i tots els nutrients necessaris per al creixement del fetus serà sempre més fàcil si podem assegurar l’aportació de sang.

  En el procés de l’embaràs, doncs, l’osteòpata ha de tenir en compte tota l’estructura (com fa en tots els casos), però en aquest cas haurà de prioritzar sempre el bon funcionament de la matriu i les seves relacions. Mitjançant el tractament osteopàtic aconseguirem avançar-nos a possibles problemes i millorar la qualitat de vida de l’embarassada.

Versión en castellano

La osteopatía en el embarazo

Un embarazo es un proceso natural pero complicado que comporta cambios físicos y de hábitos en la vida de la mujer. Entre estos últimos debemos considerar diversas prescripciones obvias, como son evitar el alcohol y el tabaco así como, salvo en casos especiales, los medicamentos. Ello incluye los antiinflamatorios. Algunas de vosotras habréis pasado por un embarazo y habréis sufrido en carnes propias dolores de espalda, de caderas o incluso ciática sin poder recurrir a esta medicación. En estos casos, la medicina no tiene otro consejo que el de guardar reposo. Hoy quiero explicaros qué sucede en estos casos y cómo puede la osteopatía ayudar a aliviar estas molestias.

  Lo primero que tenemos que saber es que a partir del segundo mes del embarazo la placenta sustituye a los ovarios en la secreción de una hormona llamada progesterona. Se trata de un estrógeno que actúa como relajante muscular y evita las contracciones, razón por la que se administra en casos en los que existe riesgo de parto prematuro. Normalmente, la progesterona se segrega en los ovarios durante el ciclo hormonal femenino y es predominante en la segunda parte de este. Esta hormona actúa también sobre el temperamento. Por ello, al igual que durante la última semana del ciclo, a lo largo del embarazo puede ocurrir que la mujer esté muy sensible y es muy habitual, dependiendo de los casos, la alternancia de episodios de llanto y de mal humor.

  A medida que el bebé crece y aumenta la cantidad de líquido amniótico, el peso obligará a cambiar la postura. Los intestinos y la vejiga subirán. El hígado y el estómago quedarán comprimidos contra el diafragma y las costillas, y estas, a su vez, se abrirán para dejar espacio al bebé (he ahí la razón principal de que después del parto se pierda la cintura). Tenemos que recordar que a pesar de que todos hemos visto dibujos sobre los órganos que tenemos en el vientre en los que estos aparecen muy ordenados no existe ningún espacio real. En realidad, su contenido es básicamente líquido y no puede comprimirse. Por lo tanto, si ejercemos presión en algún punto esta fuerza se transmite a todo el conjunto. Hacia el final del embarazo incluso la respiración se ve alterada por la falta de espacio y la poca elasticidad que queda en la pared abdominal.

  Con todos estos cambios no resulta extraño que se produzcan desajustes que puedan provocar molestias o dolor. Al aumentar su curvatura, las lumbares sufrirán. La movilidad de las caderas se ve directamente afectada por la posición de las lumbares y porque parte de la musculatura que las mueve se encuentra en el interior de la pelvis. Las dorsales tendrán que soportar todo este peso y las cervicales se verán obligadas a adaptarse. El retorno venoso sufrirá también por este aumento de la presión intraabdominal y la circulación en las piernas empeorará provocando probablemente mayor retención de líquidos. Todo cambia para hacer espacio al bebé y la madre sufre las consecuencias.

  ¿Qué puede hacer la osteopatía para hacer más llevadero el proceso? Nuestro trabajo consiste en lo fundamental en permitir el movimiento, y eso es lo que tenemos que conseguir durante el embarazo. La diferencia radica en que tenemos que tratar a la madre y al bebé al mismo tiempo.

  A lo largo del embarazo la placenta determinará en gran medida el funcionamiento del cuerpo de la madre. Lo que queremos es que ambos se entiendan de la mejor manera posible. La matriz, en cuyo interior está la placenta, irá creciendo y ocupando espacio. Esta última, por su parte, cada vez se reducirá más y es preciso preservar la movilidad entre los distintos órganos y vísceras. Huelga decir que hay que tener presente el cambio que se produce en las curvaturas de la espalda y que este es uno de los puntos donde reiteradamente encontramos muchos problemas. Al arquearse, las lumbares van hacia delante pero topan con una matriz que no para de crecer. En consecuencia, todo lo que hay entre ambos o sube o se ve comprimido. Uno de los órganos que no puede subir es el páncreas, que puede ver alterada su función, lo que puede derivar en una diabetes de gestación. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la presencia de vasos sanguíneos importantes (la arteria aorta abdominal, las venas ilíacas y la cava inferior), que suplen de sangre al tren inferior del cuerpo. Y todo esto tiene su correspondencia en la columna, que es por donde pasa toda la información neurológica ascendente y descendente. Los cambios producidos acaban provocando un alteración en el tono muscular de la espalda.

  La tarea del osteópata consiste en permitir que la matriz siga libre a lo largo de todo el embarazo con el fin de que influya menos en el resto de los órganos maternos. Si la placenta gana en equilibrio también mejorará el equilibrio de la espalda, que lucha contra un peso nuevo que desplaza el centro de gravedad del cuerpo. A medida que avanza la gestación tenemos que concentrarnos en las zonas que se ven estresadas por el crecimiento de la matriz. En primer lugar, las lumbares; después las costillas inferiores; y más adelante la parte superior del tronco y las cervicales, que deben de estar libres para poder empujar en el momento del parto.

  Las molestias y el dolor pueden aparecer en la zona lumbar por causa de los cambios en su curvatura o por un mal posicionamiento de la matriz, que puede estar atrasada y hacer que el peso recaiga donde no corresponde. El empeoramiento de la circulación provoca fatiga en las piernas e inflamación de las articulaciones. Al garantizar el normal funcionamiento de la zona evitamos el estrés de los tejidos que pueden ser causa de contracciones no deseadas. Al mismo tiempo, el hecho de mantener la movilidad de todas las estructuras afectadas consigue que la irrigación y posterior drenaje sean fluidos y de este modo optimizamos su función. Si tienen que llegar las hormonas y los nutrientes necesarios para el crecimiento del feto siempre será más fácil si podemos asegurar el aporte de sangre.

  Así pues, en el proceso del embarazo, el osteópata debe de tener en cuenta toda la estructura (igual que siempre), pero en este caso deberá priorizar siempre el buen funcionamiento de la matriz y de sus relaciones. Mediante el tratamiento osteopático conseguiremos adelantarnos a posibles problemas y mejorar la calidad de vida de la embarazada.