L’osteopatia en els bebès

Una pregunta que em fan moltes vegades a la consulta és si l’osteopatia es pot aplicar als bebès. D’entrada, pensar en aplicar les manipulacions que acostumem a fer als bebès pot provocar una mica de rebuig. És normal. Però les tècniques no s’apliquen de la mateixa manera que en els adults. I, contra el que es pugui pensar, els bebès són molt més resistents del que semblen. Això sí, cal tenir presents els diferents estadis de desenvolupament i maduració dels ossos de l’infant ja que no es poden comprimir o pressionar parts que no siguin suficientment sòlides.

Dit això, ¿quan seria indicat portar el vostre bebè a la consulta d’un osteòpata? En realitat no hi ha una resposta vàlida. Hi ha qui dirà que sempre, i sobretot durant dels primers mesos de vida. O quan hi hagi un problema. O quan se’ns plantegin dubtes. De fet, a mi m’han arribat els menuts sobretot quan els meus pacients han sigut pares i mares. És molt comú que si ens fem un seguiment anual preventiu portem als nostres per estar segur que tot està bé. Si hi ha cap problema és molt millor començar-lo a tractar el més aviat possible. I a aquesta edat els nens són molt adaptables i tenen una capacitat de canvi absolutament increïble.

El problema mes comú i motiu principal de consulta solen ser els còlics. Pensem que el sistema digestiu és el darrer en entrar en funcionament i tot sovint necessita un període d’ajustament perquè tot vagi com toca. El més habitual és que ens trobem amb tensions que impedeixen la mobilitat normal de les vísceres que fan aquesta funció.

Un altre cas freqüent són les torticolis, sovint relacionades amb posicions forçades dins de la matriu i molt freqüentment amb traumes per tracció en el moment de néixer. Hem de ser conscients que són molt petits però també tenen músculs i lligaments que poden patir lesions.

També cal recordar que tenen molts problemes quan pateixen afeccions pulmonars. La seva capacitat per bombejar els mocs a les vies aèries és certament molt limitada. La fisioteràpia respiratòria o l’osteopatia aplicada en aquest mateix sentit acostuma a ser de molta utilitat. Podríem fer una llista llarga d’afeccions que podeu trobar a webs sobre osteopatia infantil. El millor, però, és fer cas del criteri dels pares, que veuen el seu fill cada dia i saben quan alguna cosa no és normal.

Hem de tenir en compte uns certs criteris que ens facin sospitar que hi ha quelcom que no rutlla. Evidentment la febre o temperatura alta ens ha de portar directament al metge. El pediatre sempre serà el nostre referent durant tot el procés de creixement del nen o de la nena. En un primer moment els bebès no fan gaire res i tenen una mobilitat molt reduïda. Per tant, quan alguna cosa no els està bé tenen pocs més recursos que queixar-se, és a dir: plorar. Amb els dies aprenem quan el to del plor ens indica una urgència o una simple queixa.

Els nens poden queixar-se de qualsevol cosa, com un adult. Però, naturalment, no tenen manera de dir-nos què els passa. El més normal és que tinguin dolor. ¿Recordeu el malestar i el mal de panxa quan alguna cosa no se’ns posa bé? ¿O el mal d’oïda d’una otitis? No és d’estranyar que es queixin desconsoladament i més si pensem que poc temps abans estaven d’allò més bé nedant calentonets a la panxa de la mare.

Així mateix, els bebès haurien de poder dormir plàcidament després de les tomes un cop ens hem assegurat que han expulsat l’aire que han pogut empassar. La pèrdua de pes ens ha d’alertar, exceptuant els primers dies de vida i els dies posteriors a qualsevol infecció. Si es dóna el pit cal recordar que sovint guanyen pes més lentament però han de quedar satisfets i relaxats igualment.

Un altre problema recurrent són els plans al cap o plagiocefàlies. Acostumen a ser signe que el bebè es mou poc o que el fem descansar sempre en la mateixa postura. No acostumen a ser perilloses i són més un tema d’estètica. No hi ha evidències que amb l’osteopatia puguem revertir-les però sí que, si son fruit de poca mobilitat o una acomodació per culpa de contractures o tensions, podem ser molt eficients. Recordeu doncs de canviar la posició del bebè. Acostumem a posar-los al nostre costat o al costat d’una paret. Com que és molt trist estar de cares a la paret tindran tendència a mirar cap al costat que reben els estímuls. Serà tan senzill com posar el cap a una punta diferent del seu llit cada dia.

I, per acabar, no tingueu por a preguntar. Però demaneu als professionals. És normal tenir dubtes si ho feu per primera vegada. I recordeu que les vostres mares  us han tingut a vosaltres i no ho han fet tan malament!

 

La osteopatía en los bebés

Una pregunta que me hacen muchas veces en la consulta es si puede aplicarse la osteopatía a bebés. De entrada, pensar en que puedan hacerse manipulaciones a niños tan pequeños puede provocar rechazo. Es normal. Pero las técnicas que acostumbramos a emplear con ellos no son las mismas que con los adultos. Y, pese a lo que se pueda pensar, los bebés son más resistentes de lo que parecen. Eso sí, es necesario tener presentes los diferentes estadios de desarrollo y maduración de los huesos del pequeño ya que no pueden comprimirse o presionarse partes que no sean suficientemente sólidas.

Dicho esto, ¿cuándo sería indicado llevar al bebé a la consulta de un osteópata? En realidad no hay una respuesta válida. Habrá quien diga que siempre, y sobre todo durante los primeros meses de vida. O cuando haya un problema. O cuando tengamos dudas. De hecho, a mí me han llegado bebés cuando mis pacientes han sido padres y madres. Es muy común que si nos hacemos un seguimiento preventivo todos los años nos preocupemos de hacer lo mismo por los nuestros. Si existe algún problema es mucho mejor empezarlo a tratar lo más pronto posible y a esta edad los niños son muy adaptables y tienen una capacidad de cambio absolutamente increíble.

El problema más común y el motivo principal de consulta suelen ser los cólicos. Pensemos que el sistema digestivo es el último que entra en funcionamiento y en ocasiones necesita un período de ajuste para que todo funcione correctamente. Lo más habitual es que encontremos tensiones que impiden la movilidad normal de las vísceras que realizan esta función.

Otro caso frecuente son las tortícolis, muchas veces relacionadas con posiciones forzadas dentro de la matriz y con traumas por tracción en el momento del parto. Debemos ser conscientes de que son muy pequeños pero también de que tienen músculos y ligamentos que pueden lesionarse.

Otro problema frecuente se produce cuando los bebés sufren afecciones pulmonares. Su capacidad para bombear la mucosidad en las vías aéreas es ciertamente muy limitada. La fisioterapia respiratoria o la osteopatía aplicada en este mismo sentido acostumbran a ser de gran utilidad. Podríamos hacer una lista larga de afecciones que encontraremos en infinidad de páginas sobre osteopatía infantil. Sin embargo, lo mejor es guiarse por el criterio de los padres, que ven a su hijo cada día y saben cuando algo no es normal.

Debemos tener en cuenta ciertos criterios que nos hagan sospechar que hay algo que no funciona. Evidentemente, la fiebre o la temperatura alta nos tienen que llevar directamente al médico. El pediatra será siempre nuestro referente durante todo el proceso de crecimiento del niño o la niña.

En un primer momento los bebés no hacen gran cosa y tienen una movilidad muy reducida. Por lo tanto, cuando algo no va bien no suelen tener más recurso que quejarse, es decir: llorar. Con los días aprendemos a distinguir cuando el tono del llanto nos indica una urgencia o una simple queja. Los bebés pueden quejarse de cualquier cosa, igual que un adulto. Pero, naturalmente, no tienen forma de decirnos qué les pasa. Lo más normal es que tengan dolor. Recordad el malestar y el dolor de estómago que sufrimos cuando algo nos ha sentado mal o lo que duele el oído cuando tenemos otitis. No es extraño que se lloren desconsoladamente y más cuando poco antes habían estado nadando bien calentitos y tranquilos en el vientre materno.

Asimismo, los bebés deberían poder dormir plácidamente después de las tomas una vez nos hemos asegurado de que han expulsado el aire que hayan podido tragar. La pérdida de peso nos debe alertar, salvo durante los primeros días de vida y los posteriores a cualquier infección. Si toman pecho es preciso recordar que muchas veces ganan peso más lentamente pero tienen que quedar igualmente satisfechos y relajados.

Otro problema recurrente son los planos en la cabeza o plagiocefalias. Suelen ser un signo de que el bebé se mueve poco o de que lo colocamos siempre en la misma postura pero no acostumbran a ser peligrosas y suscitan más bien un inconveniente estético. No hay evidencias de que con la osteopatía se puedan revertir pero sí que, si son fruto de poca movilidad o de una acomodación por culpa de contracturas o tensiones, podemos ser muy eficientes. Recordad pues cambiar la posición del bebé. Solemos ponerlos a nuestro lado o al lado de la pared pero, en este caso, tendrán la tendencia de mirar hacia el lado de donde reciben los estímulos. Será tan sencillo como poner la cabeza en un lugar diferente de su cama todos los días.

Y, por último, no tengáis miedo de preguntar. Pero a los profesionales. Y recordad que vuestras madres os han tenido a vosotros y no lo ha hecho tan mal.